Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

De gemeenteraad is het hoogste orgaan van de gemeente en is op de eerste plaats de vertegenwoordiger van de inwoners van Wassenaar. De gemeenteraad maakt keuzes en neemt besluiten over het uit te voeren beleid en de financiën. De raad controleert of de besluiten goed worden uitgevoerd. De besluiten van de gemeenteraad worden voorbereid in de raadscommissies.


De gemeenteraad wordt eens in de vier jaar gekozen door de inwoners van Wassenaar. Door te stemmen op een partij kunt u invloed uitoefenen op de koers die Wassenaar gaat varen. Wassenaar heeft 21 raadsleden.


Vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar en u kunt deze vergaderingen bijwonen. Vergaderingen vinden plaats in de raadzaal van Raadhuis De Paauw en starten om 19.30 uur. In de vergaderkalender treft u de vergaderingen, de agenda's en de vergaderstukken.

Commissieleden zijn fractieleden die niet zijn gekozen bij de gemeenteraadsverkiezingen, maar die wel zijn aangewezen als lid van een raadscommissie. Ze zijn geen lid van de raad en hebben geen stemrecht. In de commissievergaderingen mogen ze het woord voeren namens hun partij en deelnemen aan de beraadslagingen. Zo ondersteunen zij de fractie bij het raadswerk. Iedere fractie kan twee commissieleden hebben.

De commissie Fysieke Leefomgeving adviseert de gemeenteraad over voorliggende raadsbesluiten en voert hierover en over andere zaken het gesprek met het college van burgemeester en wethouders.


Taakvelden:

 • Economie en bedrijvigheid
 • Ruimtelijke ontwikkeling
 • Recreatie
 • Omgevingswet
 • Vergunningverlening, toezicht en handhaving
 • Openbare Ruimte
 • Natuur en landschap, milieu en cultureel erfgoed
 • Verkeer
 • Wonen

Verbonden partijen:

 • MRDH
 • Omgevingsdienst Haaglanden

De commissie Bestuur & Middelen adviseert de gemeenteraad over voorliggende raadsbesluiten en voert hierover en over andere zaken het gesprek met het college van burgemeester en wethouders.


Taakvelden:

 • Regionale samenwerking/verbonden partijen algemeen
 • Algemeen en dagelijks bestuur
 • Publiekszaken
 • Openbare Orde en Veiligheid
 • Belasting en heffingen
 • Treasury
 • Afvalinzameling en –verwerking en riolering
 • Gebouwen en opstallen
 • Onderhoud kapitaalgoederen
 • Grondbeleid

Verbonden partijen:

 • Veiligheidsregio
 • Werkorganisatie Duivenvoorde
 • Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland
 • Avalex

De commissie Mens & Maatschappij adviseert de gemeenteraad over voorliggende raadsbesluiten en voert hierover en over andere zaken het gesprek met het college van burgemeester en wethouders.


Taakvelden:

 • Participatie en inkomen
 • Maatschappelijke ondersteuning
 • Gezondheid
 • Jeugd
 • Kunst en cultuur
 • Onderwijs en kinderopvang
 • Sport

Verbonden partijen:

 • GGD en Veilig Thuis Haaglanden
 • Werkvoorzieningsschap Kust-, Duin- en Bollenstreek
 • Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden (voorheen H10 Inkoopbureau)

De gemeenteraad wordt ambtelijk ondersteund door de raadsgriffie. Aan het hoofd van de raadsgriffie staat de eerste adviseur van de gemeenteraad: de raadsgriffier. De raadsgriffie faciliteert en bewaakt het democratisch proces van de besluitvorming. De griffie vormt de schakel tussen de gemeenteraad, het college, inwoners en de ambtelijke organisatie van het college.


Inwoners en andere belangstellenden kunnen bij de griffie terecht voor vragen over vergaderingen of het toezenden van informatie aan de raad. U kunt mailen naar griffie@wassenaar.nl of bellen via 088 6549485.

Samen met de gemeenten Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg heeft Wassenaar een Rekenkamer. Deze bestaat uit externe leden en bevat geen raadsleden. De Rekenkamer heeft een eigen website waarop alle informatie te vinden is: www.rekenkamerwvolv.nl. Via e-mail kan contact worden opgenomen met de secretaris via: info@rekenkamerwvolv.nl.