Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

De gemeenteraad is het hoogste orgaan van de gemeente en is op de eerste plaats de vertegenwoordiger van de inwoners van Wassenaar. De gemeenteraad maakt keuzes en neemt besluiten over het uit te voeren beleid en de financiën. De raad controleert of de besluiten goed worden uitgevoerd. De besluiten van de gemeenteraad worden voorbereid in de raadscommissies.


De gemeenteraad wordt eens in de vier jaar gekozen door de inwoners van Wassenaar. Door te stemmen op een partij kunt u invloed uitoefenen op de koers die Wassenaar gaat varen. Wassenaar heeft 21 raadsleden.


Vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar en u kunt deze vergaderingen bijwonen. Vergaderingen vinden plaats in de raadzaal van Raadhuis De Paauw en starten om 19.30 uur. In de vergaderkalender treft u de vergaderingen, de agenda's en de vergaderstukken.

De gemeenteraad laat zich adviseren door drie raadscommissies:
- de commissie Fysieke Leefomgeving (op maandag)
- de commissie Bestuur & Middelen (op dinsdag)
- de commissie Sociaal Domein (op woensdag)


Elke commissie behandelt verschillende onderwerpen. De meeste onderwerpen worden eerst in de commissie besproken voordat deze in de raad worden behandeld. De commissie adviseert de raad over de voorgestelde besluiten.


Locatie van de commissievergaderingen:
Raadhuis de Paauw, Raadhuislaan 22, 2242 CP Wassenaar


Commissie Fysieke Leefomgeving
Beleidsvelden:
• Economie en bedrijvigheid
• Ruimtelijke ontwikkeling
• Recreatie
• Omgevingswet
• Vergunningverlening, toezicht en handhaving
• Openbare Ruimte
• Natuur en landschap, milieu en cultureel erfgoed
• Verkeer
• Wonen
• Gemeenschappelijke regelingen: Metropoolregio Rotterdam-Den Haag, Omgevingsdienst Haaglanden


Commissie Bestuur & Middelen
Beleidsvelden:
• Regionale samenwerking/verbonden partijen algemeen
• Algemeen en dagelijks bestuur
• Publiekszaken
• Openbare Orde en Veiligheid
• Belasting en heffingen
• Treasury
• Afvalinzameling en –verwerking en riolering
• Gebouwen en opstallen
• Onderhoud kapitaalgoederen
• Grondbeleid
• Gemeenschappelijke regelingen: Veiligheidsregio, Werkorganisatie Duivenvoorde, Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland, Avalex


Commissie Mens & Maatschappij
Beleidsvelden:
• Participatie en inkomen
• Maatschappelijke ondersteuning
• Gezondheid
• Jeugd
• Kunst en cultuur
• Onderwijs en kinderopvang
• Sport
• Gemeenschappelijke regelingen: GGD en Veilig Thuis Haaglanden, Werkvoorzieningsschap Kust-, Duin- en Bollenstreek, Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden (voorheen H10 Inkoopbureau)

De gemeenteraad wordt ambtelijk ondersteund door de raadsgriffie. Aan het hoofd van de raadsgriffie staat de eerste adviseur van de gemeenteraad: de raadsgriffier. De raadsgriffie faciliteert en bewaakt het democratisch proces van de besluitvorming. De griffie vormt de schakel tussen de gemeenteraad, het college, inwoners en de ambtelijke organisatie van het college.


Inwoners en andere belangstellenden kunnen bij de griffie terecht voor vragen over vergaderingen of het toezenden van informatie aan de raad. U kunt mailen naar griffie@wassenaar.nl of bellen via 088 6549485.